เชื่อมโยงไปยังหน้าแรก www.dusit.ac.th
เชื่อมโยงไปยังสำนักงานอธิการบดี
 
ขอบข่าย ภาระหน้าที่ของกองกฎหมาย ::
ภาระหน้าที่ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

นายสฤษดิ์    ธัญกิจจานุกิจ
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

  1. ควบคุมดูแลงานนิติกรรมสัญญา
  2. ควบคุมดูแลงานด้านวินัย  อุทธรณ์ ร้องทุกข์
  3. ควบคุมดูแลงานด้านคดีความ
  4. ควบคุมดูแลงานให้คำปรึกษา งานวิจัยและพัฒนากฎหมาย
  5. ควบคุมดูแลงานงบประมาณของกองกฎหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย
ภาระหน้าที่งานนิติกรกองกฎหมาย

งานกฎหมายและร่างระเบียบ
นายธนภูมิ   มาประเสริฐ
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

   1. ดำเนินการยกร่างกฎหมายและนำเสนอระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของมหาวิทยาลัย
   2. ร่วมประชุมชี้แจงหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
   3. ร่วมเป็นกรรมการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาและยกร่างระเบียบข้อบังคับในเรื่องนั้น ๆ
   4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและกฎหมายอื่นที่  เกี่ยวข้อง
   5. ตีความวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัย
   6. พัฒนาและศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อการพิจารณายกร่างปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ 7ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
   7. จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน
   8. วิเคราะห์ วิจัยผลการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ รวบรวมสถิติ ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย
   9. รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำคำอธิบายเผยแพร่แก่หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย
   10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย

งานนิติกรรมสัญญา
นางสาวนิสิตา คุณาวงศ์เดช
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

  1. จัดทำนิติกรรมและสัญญาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในสังกัด
  2. ตรวจสอบสัญญาของบุคลากรที่ไปศึกษาฝึกอบรม ฯ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
  3. ติดตาม เร่งรัด ผู้กระทำผิดสัญญาให้ชดใช้เงินตามสัญญาทุน ฯ
  4. ตรวจสอบสัญญาการจัดหาพัสดุของมหาวิทยาลัย
  5. ตรวจสอบสัญญาเช่าเพื่อการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองของมหาวิทยาลัย
  6. ตรวจสอบเอกสารการขอรับสิทธิจากทางราชการ เพื่อการอนุมัติเบิกจ่ายตามระเบียบ
  7. ตรวจสอบสัญญาจ้าง สัญญาเช่าที่มหาวิทยาลัยได้ทำกับบุคคลภายนอก
  8. จัดทำบันทึกข้อตกลงและนิติกรรมสัญญาอื่น ๆ
  9. จัดทำนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารและตามกฎหมาย
  10. ดำเนินการตรวจสอบงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
  11. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรกับหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้งานของ
  12. มหาวิทยาลัยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  13. ดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
  14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย

งานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์
นายสุพจน์   ชนะค้า
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

  1. ตรวจพิจารณาและเสนอความเห็นการดำเนินการทางวินัย กรณีที่มีการกล่าวหาว่าบุคลากรของมหาวิทยาลัยกระทำผิดวินัย
  2. ร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
  3. ให้คำปรึกษาพิจารณาและเสนอความเห็นทางวินัยในส่วนที่ คณะ สำนัก สถาบัน ศูนย์ ได้มีคำสั่งลงโทษภายในกรอบอำนาจที่มอบหมาย รวมทั้งความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เพื่อเสนออธิการบดีหรือผู้รับมอบอำนาจพิจารณาสั่งการ
  4. ตรวจสอบรายงานการลงโทษของมหาวิทยาลัย
  5. ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างวินัย และพัฒนาบุคลากรให้มีวินัย
  6. ดำเนินการจัดประชุม ชี้แจง อบรม สัมมนา การรักษาวินัยให้แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยให้มีวินัย
  7. จัดทำคู่มือการรักษาวินัยเผยแพร่แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย
  8. ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์
  9. ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และความคับข้องใจของบุคลากร รวมทั้งดำเนินการยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย
  10. ดำเนินการให้คำปรึกษาและแนะนำในการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ ร้องทุกข์
  11. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัย
  12. ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย

งานคดีความ
นางสาวอุษณีย์ เพียรสุวรรณ์
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

  1. พิจารณาและให้ความเห็นทางด้านคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และคดีล้มละลาย แก่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการในสังกัดในการเป็นโจทก์ฟ้องคดีหรือถูกฟ้องเป็นจำเลย
  2. พิจารณาและดำเนินการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อขอให้ดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีปกครอง ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเป็นผู้เสียหาย
  3. พิจารณาและให้ความเห็นด้านคดีที่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการตามหน้าที่
  4. พิจารณากลั่นกรองและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่จะใช้ประกอบการดำเนินคดีความ
  5. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการดำเนินคดีร่วมกับพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
  6. พิจารณาดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษา โดยการสืบหาหลักทรัพย์ และนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดทรัพย์ และนำขายทอดตลาด
  7. จัดทำและรวบรวมสถิติเรื่องคดีความต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
  8. พิจารณาและเสนอความเห็นการดำเนินการตามกฎหมายวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง และกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
  9. ร่วมตรวจสอบความมีอยู่ของทรัพย์สินมหาวิทยาลัย  เช่น ที่ดิน  อาคารที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  10. ร่วมพิจารณาและเสนอความคิดเห็นในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือที่ราชพัสดุที่อยู่ในความครอบครองของมหาวิทยาลัย
  11. ดำเนินคดีความกรณีงานของมหาวิทยาลัยถูกละเมิดลิขสิทธิ์
  12. ดำเนินการทำคำฟ้อง  คำให้การ ว่าต่างแก้ต่างคดีความของมหาวิทยาลัย
  13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย

นางสาวอทิตยา  คงมี
(ลาศึกษาต่อ)

นิติกรกองกฎหาย
งานให้คำปรึกษา งานวิจัยและพัฒนากฎหมาย
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ คือ

  1. จัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายต่าง ๆ แก่บุคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัย
  2. ให้คำแนะนำและให้บริการคำปรึกษาข้อกฎหมายแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย
  3. จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ของทางราชการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทางเดียวกัน
  4. ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  วิจัยผลการปฏิบัติตามกฎหมาย รวบรวมสถิติ ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การพัฒนากฎหมายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
  5. จัดระบบงานกฎหมาย ระเบียบ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และจัดทำคำอธิบายกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ประกาศ  หนังสือเวียน เผยแพร่แก่หน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย
  6. ตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลเอกสารกฎหมายตลอดจนจัดทำห้องสมุดกฎหมาย
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของมหาวิทยาลัย
  8. ดำเนินการตามนโยบายและร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยชอบด้วยกฎหมาย
ภาระหน้าที่งานเลขานุการกองกฎหมาย

นางสาวชิดชนก มีอาญาสิทธิ์
นางจรรยาพร    หมื่นใจ

 • งานกองกฎหมาย
  • ดูแลตารางนัดหมายของผู้อำนวยการกองกฎหมาย และที่ปรึกษาด้านกฎหมายทุกท่าน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกข้อความ  และหนังสืออื่นๆ ของผู้อำนวยการกองกฎหมายก่อนลงนาม
  • ร่าง / พิมพ์หนังสือราชการ/ข้อบังคับ/ระเบียบ
  • ต้อนรับ  อำนวยความสะดวก  ประสานงาน  แก่ผู้มาติดต่องาน
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • จัดทำรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับข้อบังคับ  ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ประสานงานเกี่ยวกับการร่างกฎหมายเรื่องข้อบังคับ  ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ช่วยนิติกรประสานงานดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ  ของงานกฎหมายเรื่อง ข้อบังคับ  และระเบียบของมหาวิทยาลัย
  • ดำเนินงานตามกิจกรรมคุณภาพ ๕ ส. ของงานเลขานุการกองกฎหมาย
  • ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • งานประชุม
  • ประสานงานการประชุมในเรื่องต่างๆ ของกองกฎหมาย
  • ประสานงานการประชุมคณะกรรมการด้านกฎหมาย  คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
  • เชิญประชุม
  • ดูแลความเรียบร้อยของเอกสารประกอบการประชุม
  • บันทึกรายงานการประชุม
  • ดูแลความเรียบร้อยตลอดการประชุม
  • จัดทำเบี้ยประชุม พร้อมทั้งเบิก-จ่าย
  • ประสานงานตามขั้นตอนต่างๆ  ต่อไป
 • งานงบประมาณกองกฎหมาย
  • ดูแลเงินงบประมาณของกองกฎหมายทั้งหมด 
  • ดำเนินงานจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกองกฎหมาย  และงบประมาณเงินรายได้ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ และรวบรวมหมวดอื่นๆ เพื่อจัดส่งกองแผนงานต่อไป
  • ดำเนินการจัดทำเรื่องเพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินรายได้
  • จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้
  • งานธุรการกองกฎหมาย
ภาระหน้าที่งานธุรการกองกฎหมาย

งานธุรการกองกฎหมาย
นางสาวปวีณา ณ พัทลุง

 1. งานรับ - ส่ง หนังสือที่เกี่ยวกับงานกองกฎหมาย
  1. ลงทะเบียนรับเรื่องทั้งภายใน และภายนอกแยกตามงานแต่ละงานที่รับผิดชอบ
  2. ลงทะเบียนส่งเรื่องตามหน่วยงานภายใน
  3. ลงทะเบียนส่งเรื่องหนังสือภายนอก
 2. งานจัดเก็บและค้นหางานกองกฎหมาย
  1. ลงทะเบียนสารบัญแยกเรื่องหนังสือจากภายนอกเพื่อสะดวกในการค้นหา เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี ทบวงมหาวิทยาลัย สำนักงาน ก.พ.   กระทรวงการคลัง  หน่วยงานอื่นๆ
  2. ลงทะเบียนรับและแยกเรื่องหนังสือภายใน    เช่น   หนังสือแจ้งเพื่อทราบ  และถือปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ   ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง  ประกาศ
 3. งานร่างโต้ - ตอบ หนังสือถึงหน่วยงานภายในและภายนอก
 4. งานพิมพ์ดีด และจัดทำสำเนา และจัดเก็บข้อมูลเอกสารกฎหมายให้เป็นระบบ
 5. งานการเงินและพัสดุของงานกองกฎหมาย
  1. งานพัสดุ
   • จัดทำใบเบิก - จ่าย วัสดุสำนักงาน
   • จัดทำเรื่องขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานนอกเหนือจากเบิกจากกองคลัง
   • จัดทำทะเบียนคุมวัสดุสำนักงาน
   • จัดทำเรื่องขอจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา
   • จัดทำเรื่องขอให้กองคลังจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีประกวดราคา
   • จัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์
   • จัดทำรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี
   • จัดทำการจำหน่ายพัสดุสำนักงาน
   • จัดทำเรื่องขออนุมัติซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน
   • จัดทำเรื่องขออนุมัติให้กองคลังเป็นค่าการจัดจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์
   • จัดทำเรื่องขออนุมัติให้กองคลังเป็นค่าจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
  2. งานการเงิน
  3. จัดทำเรื่องขอเบิกเงินจากการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสาร และอื่นๆ
  4. จัดทำเรื่องขอให้กองคลังโอนเงินรายได้ให้หน่วยงานต่างๆ เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำดื่ม ค่าลงทะเบียนอบรม และอื่นๆ
  5. ทำบัญชีค่าใช้จ่ายเงินรายได้หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     เพื่อเป็นหลักฐานการตรวจสอบการใช้เงิน รายได้กับกองคลัง
 6. งานประชุมของงานนิติกร
  1. จัดทำเอกสารเข้าประชุม
  2. ร่าง/พิมพ์  รายงานการประชุม
  3. ช่วยงานเลขานุการในเรื่องของการประชุม
 7. งานอื่น ๆ ของงานกองกฎหมาย
  1. ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
  2. ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับงานนิติกร
  3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กองกฏหมาย อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2315 เลขที่ 295 ถ.นครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-244-5000 ต่อ 5154, 5155 โทรสาร 02-244-5940
Power By: Technician and Network System Division @ ARIT