ประวัติความเป็นมาของกองกฎหมาย

กองกฎหมาย เริ่มต้นจากกลุ่มงานนิติการซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งของกองบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานอธิการบดี เท่านั้น แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ทำให้ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในด้านกฎหมายและงานนิติการมีมากมาย หลากหลาย โดยเมื่อคณะ สำนัก สถาบันและศูนย์การศึกษาในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนถึงการตีความ ระเบียบ กฎหมาย ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานของส่วนงานต่างๆ ไม่สามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจดำเนินการได้ ก็จะส่งเรื่องหรือคำปรึกษาให้มหาวิทยาลัยพิจารณาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบนั้นให้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเห็นว่า งานบริหารบุคคล ในเรื่องเกี่ยวกับวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์ และการให้ออกจากการเป็นบุคลากรควรจะแยกออกจากการบริหารงานบุคคลด้านอื่นด้วย เพราะการดำเนินการและปฏิบัติการดังกล่าวต้องใช้ตัวบทกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาดำเนินการ อีกทั้งเพื่อให้มีการพัฒนาระบบงานด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับภารกิจด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภารกิจให้มีความเด่นชัดขึ้นและเพื่อให้บุคลากรและส่วนราชการได้รับความยุติธรรมและเที่ยงธรรม ตลอดจนการพัฒนางานพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายมหาชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงยกฐานะกลุ่มงานนิติการ เป็นกองกฎหมาย ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ครั้งที่ 6 (17)/2549 และได้ประกาศไว้ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2549 เป็นต้นมา