บุคลากรกองกฎหมาย

บุคลากรกองกฎหมาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงานกฎหมาย ระเบียบต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ศรีธนางกูล

ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านงานกฎหมาย ระเบียบต่างๆ

ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

โทร : ๕๑๔๗

นายธนภูมิ มาประเสริฐ

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายยกร่างกฎหมาย

โทร : ๕๑๔๖

นายสุพจน์ ชนะค้า

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายวินัยและคดีความ

โทร : ๕๑๔๔

นางสาวอทิตยา คงมี

ตำแหน่ง : นิติกร

โทร : ๕๑๔๔

นางสาวปวีณา ณ พัทลุง

ตำแหน่ง : นิติกร

โทร : ๕๑๔๕, ๕๑๔๗

นายเอกรัฐ เผ่าพงศ์ประเสริฐ

ตำแหน่ง : นิติกร

โทร : ๕๑๔๔

นางสาววันรวี พงษ์สุวรรณ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

โทร : ๕๑๔๗

นางสาวนัชชา น่วมแหวว

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

โทร : ๕๑๔๖

นายชิษณุพงศ์ ลิ้มจำเริญ

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป)

โทร : ๕๑๔๕