พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของกองกฎหมาย

ปรัชญา

“ยุติธรรม โปร่งใส จริงใจบริการ”

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาและร่างกฎหมายให้ทันสมัยและสอดรับกับบริบทของมหาวิทยาลัยและสังคม
 2. ใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยและจรรยาบรรณ
 3. ปฏิบัติงานกฎหมายเชิงรุก สนับสนุนนโยบายและรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
 4. พัฒนาบุคลากรกองกฎหมายและระบบบริหารจัดการงานกฎหมายแบบพลวัต

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาและเตรียมการด้านกฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปของมหาวิทยาลัย
 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพเชิงรุก
 3. การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรในการปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในและสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ
 4. การส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัยและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนด

เป้าประสงค์

 1. มีกฎหมายที่ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัย
 2. สร้างความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
 3. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน
 5. บุคลากรมีวินัยและประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กำหนด

กลยุทธ์

 1. การทำงานเป็นทีมข้ามสายงาน
 2. พัฒนาคู่มือการปฏิบัติงาน
 3. พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบบริหารจัดการ
 4. สร้างและพัฒนาบุคลากร
 5. สำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
 6. อบรมความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วินัยและจรรยาบรรณให้แก่บุคลากร