ขั้นตอนการปฏิบัติงานกองกฎหมาย

งานสืบหาข้อเท็จจริงงานนิติกรรมและสัญญางานคดีความงานตรวจสอบและร่างกฎหมาย

01

02

03

04