สรุปคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ

สรุปคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ

1.คำวินิจฉัยสถานะ หน่วยงานอื่นของรัฐ

2.หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครอง

3.คำวินิจฉัยผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครอง

4.คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ