แบบสัญญา

แบบสัญญามาตรฐานเบื้องต้น

 1. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
 2. แบบสัญญาซื้อขาย
 3. แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
 4. แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
 5. แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 6. แบบสัญญาเช่ารถยนต์
 7. แบบสัญญาเช่าขายคอมพิวเตอร์
 8. แบบสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
 9. แบบสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
 10. แบบสัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
 11. แบบสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 12. ร่างแบบสัญญาแลกเปลี่ยน
 13. แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
 14. แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา

หมายเหตุ: แบบสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ที่สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นชอบแล้ว ข้อมูลจาก สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด             

Website: http://www.csel.ago.go.th/index.php/th/home/2-uncategorised/340-2017-12-22-11-35-05

แบบสัญญาอื่นๆ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. Power of Attorney

บันทึกความเข้าใจ/Memorandum of Understanding (MOU)

 1. บันทึกความเข้าใจแบบที่ 1
 2. บันทึกความเข้าใจแบบที่ 2
 3. Memorandum of Understanding (MOU) 1
 4. Memorandum of Understanding (MOU) 2

ตัวอย่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยว
 2. บันทึกความเข้าใจด้านการฝึกปฏิบัติงาน (Internship)
 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านภาษา
 4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 5. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนด้านวัตกรรมการเรียนรู้