บุคลากรกองกฎหมาย

ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
โทร 0-2244-5154
นายสุพจน์ ชนะค้า นายสุพจน์ ชนะค้า
นิติกร
โทร 0-2244-5154
นายธนภูมิ มาประเสริฐ นายธนภูมิ มาประเสริฐ
นิติกร
โทร 0-2244-5154
นางสาวอทิตยา คงมี นางสาวอทิตยา คงมี
นิติกร
โทร 0-2244-5154
นางสาวอุษณีย์ เพียรสุวรรณ์ นางสาวอุษณีย์ เพียรสุวรรณ์
นิติกร
โทร 0-2244-5154
นางจรรยาพร หมื่นใจ นางจรรยาพร หมื่นใจ
เจ้าหน้าที่
โทร 0-2244-5154